Aankondigingen

 
 
 

Programma NVMedezeggenschapsmiddag
4 juni 2019

  

Voor medezeggenschap is zeker een toekomst

Je hoort het vaker: medezeggenschap, is dat niet iets dat in de vorige eeuw thuishoort? Zijn organisaties anno 2019 niet zodanig veranderd dat er nieuwe manieren van overleg nodig zijn?

Van dat eerste geloven wij helemaal niets. Medezeggenschap is van onschatbare waarde voor arbeidsorganisaties, ook nu, in 2019. Maar nadenken over vernieuwing is zeker niet verkeerd. 

Daarvoor is alle gelegenheid tijdens onze themabijeenkomst over de toekomst van de medezeggenschap. Met praktijkverhalen over moderne medezeggenschap bij Rabobank en bij Unilever. En met de presentatie van de resultaten van onze ledenraadpleging over ambtelijke ondersteuning van de OR. Gevolgd door een beschouwing over de toekomst van deze ondersteuning. 

Programma: Voor medezeggenschap is zeker een toekomst

4 juni 2019, 13.15 – 16.30 uur; SER-gebouw Den Haag

Thema’s met diverse sprekers:

13.15: Welkom door de dagvoorzitter Paul van der Priem

13:25: Inspirerende inleiding op het thema

13.55: Moderne medezeggenschap – presentatie door Tanja van den Heuvel 

            (Rabo Bank)

14.25: Tea-break

14.45: Praktijkverhaal - COR-voorzitter Rachid Adbaili van Unilever

15.15: Terugkoppeling ledenraadpleging ambtelijke ondersteuning

15.40: Toekomst van de ambtelijke ondersteuning - OR Ondersteuning

16.05: Discussie met de zaal n.a.v. de presentaties van de sprekers

16.30: Wrap-up/Afsluiting

Vanaf 16.30 uur Borrelen en bijpraten

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema. Mis het niet; meld je aan via http://www.nvmedezeggenschap.eu onder  ‘inschrijven’ en ‘Algemene ledenvergadering’.

 

Voorafgaand aan deze bijeenkomst houden wij op 4 juni, onze Algemene Ledenvergadering van 12.00 tot 13.00 uur met lunch. Deze is uitsluitend bedoeld voor leden van de NVMz. 

 

Algemene Opening, welkom en vaststellen van de agenda

  1. 1. Vaststellen jaarverslag 2018
  2. 2. Resultaten en vaststellen financieel verslag 2018
  3. 3. Verslag kascommissie en decharge door de heren Jan Faasse en Rob Nederkoorn
  4. 4. Benoemen nieuwe kascontrolecommissie
  5. 5. Voorgenomen activiteiten (en begroting) 2019
  6. 6. Bestuursverkiezing: toetredende en aftredende leden
  7. 7. Vaststellen verslag ALV 6-6-2018
  8. 8. Rondvraag en sluiting ALV

 

Meld je aan via http://www.nvmedezeggenschap.eu onder  ‘inschrijven’ en ‘Algemene ledenvergadering’.

Na aanmelding zullen wij u de stukken toezenden.