HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Download HIER  het huishoudelijk reglement

behorende bij de STATUTEN van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz)

1. Doel
De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
a) vanuit de praktische ervaringen en deskundigheid van leden van de vereniging
beleidsuitgangspunten te ontwikkelen en uit te dragen naar politieke, maatschappelijke en
economische instellingen;
b) zich in te zetten voor voldoende faciliteiten voor medezeggenschapsorganen;
c) het bundelen van informatie, ervaring en kennis van ondernemingsraden en deze voor elk lid
beschikbaar te stellen;
d) te bevorderen dat medezeggenschapsorganen vertegenwoordigingen zijn van het gehele
personeel, waaronder ook flexibele werknemers;
e) het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar medezeggenschap;
f) te bevorderen dat alle werknemers in Nederland over gelijkwaardige medezeggenschap kunnen
beschikken;
g) deelname in netwerken van, en samenwerken met, gelijkgezinde organisaties;
h) het aanwenden van alle andere middelen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Register
De vereniging kent een register van namen en adressen van leden, bestuursleden, ereleden,
steunleden, donateurs en sponsors.
3. (Aanvang en einde) Lidmaatschap
3.1 Het lidmaatschap ontstaat door inschrijving in het ledenregister:
a) voor een medezeggenschapsorgaan onder opgave van het aantal zetels van het
medezeggenschapsorgaan,
b) voor een or-platform onder opgave van het aantal daarbij aangesloten
medezeggenschapsorganen.
3.2 Het lidmaatschap van een lid eindigt:
a) door schriftelijke opzegging door het lid;
b) doordat het lid ophoudt te bestaan;
c) door een besluit van het bestuur tot opzegging;
d) door royement uitgesproken door de ALV.
3.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk tot twee maanden voor het einde
van het boekjaar/kalenderjaar. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3.4 Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten genoemd in artikel 3.2 c.q. 3.5 van de statuten.
3.5 Het bestuur kan een lid schorsen tot uiterlijk de eerstvolgende ALV indien het lid handelt in strijd
met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de ALV en hij de vereniging ernstig
benadeelt. De ALV besluit in de eerstvolgende vergadering tot opheffing van de schorsing dan wel tot
royement.
3.6 Opzegging, schorsing of royement geschieden schriftelijk met opgave van redenen.
3.7 Wanneer het lidmaatschap van het lid in de loop van een verenigingsjaar (= kalenderjaar) eindigt,
blijft de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd.
3.8 Na opzegging ontvangt het lid een schriftelijke bevestiging en worden zijn gegevens uit het register
verwijderd.
4. Platforms Ondernemingsraden Medezeggenschap (POM)
POM wordt gevormd door de or-platforms die lid zijn van de NVMz.
5. Sponsors, donateurs en steunleden
5.1 Naast leden kent de NVMz sponsors, donateurs en steunleden.
a) Sponsors en donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de doelstellingen van
de NVMz (financieel) ondersteunen.
b) Steunleden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de
vereniging financieel te steunen met ten minste het door de ALV vast te stellen bedrag.
5.2 Het bestuur van de NVMz ziet er nauwlettend op toe dat geen belangenverstrengeling ontstaat.
5.3 De NVMz zal te allen tijde een onafhankelijke positie behouden.
5.4 Sponsors, donateurs en steunleden kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.
5.5 Sponsors, donateurs en steunleden hebben geen stemrecht in de ALV.
6. Algemene Leden Vergadering (ALV)
6.1 Tijdens de ALV worden minimaal de statutair vereiste documenten aan de orde gesteld.
6.2 Toegang tot de ALV hebben leden, ereleden en steunleden. Over toelating van andere personen
beslist de ALV.
6.3 Agendapunten, voorzien van toelichting, kunnen tot een maand voor de vergadering worden
ingediend bij de secretaris.
6.4 Het stemmen over zaken gebeurt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of een der stemgerechtigden dat voor de stemming verlangt. Bij het staken der stemmen
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6.5 Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Mocht bij een eerste stemming over personen
geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen
meerderheid wordt verkregen, zal bij een tussenstemming worden beslist over welke personen
herstemming plaats zal hebben. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan
beslist het lot.
7. Bestuur en beleid
7.1 Het bestuur neemt initiatieven om te zorgen dat nieuwe leden en potentiële leden goed worden
geïnformeerd over doelstellingen en plannen van de NVMz.
7.2 Het bestuur regelt het secretariaat van de vereniging en zorgt dat een register van (steun)leden
wordt bijgehouden.
7.3 Minimaal een maal per jaar organiseert het bestuur een seminar of een symposium met een thema
dat relevant is voor de leden en dat een algemeen maatschappelijke uitstraling heeft.
7.4 Het bestuur organiseert de wijze waarop leden worden betrokken bij de voorbereiding en de
uitvoering van het verenigingsbeleid.
7.5 Het bestuur organiseert de wijze waarop leden op de hoogte worden gehouden van de
verenigingsactiviteiten.
7.6 Het bestuur vergadert ten minste driemaal per jaar, of zo dikwijls als ten minste twee leden van het
bestuur dit wenselijk achten.
7.7 Het bestuur overlegt ten minste twee maal per jaar met de Raad van Advies in een gecombineerde
vergadering.
8. Besluitvorming van het bestuur
8.1 Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van het aantal zittende
leden aan de besluitvorming deelneemt.
8.2 Het bestuur besluit zo veel mogelijk bij consensus. Besluiten waarover geen consensus kan worden
bereikt, worden in stemming gebracht.
8.3 Het bestuur besluit bij een gewone meerderheid van stemmen.
8.4 Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is
vereist dat bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
8.5 Het stemmen over zaken gebeurt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of een der stemgerechtigden dat voor de stemming verlangt. Bij het staken der stemmen
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8.6 Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Mocht bij een eerste stemming over personen
geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen
meerderheid wordt verkregen, zal bij een tussenstemming worden beslist over welke personen
herstemming plaats zal hebben. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan
beslist het lot.
9. Taak, samenstelling en het Bestuur
9.1 De belangrijkste taken van het Bestuur zijn:
a) de voorbereiding van de ALV zodanig dat voorstellen ter tafel komen waarover besluiten
genomen kunnen worden;
b) zorgen dat uitvoering wordt gegeven aan de in de ALV vastgestelde besluiten;
c) het zelf nemen of stimuleren van initiatieven om verenigingsdoelen te realiseren;
d) de voorbereiding van vergaderingen van het bestuur;
e) overleggen met de Raad van Advies;
9.2 Procuratie van de penningmeester geldt tot een bedrag van € 500.--. Aan hogere bedragen moet
een besluit van het bestuur ten grondslag liggen.
10. Instelling en werkwijze van commissies
10.1 Het bestuur kan voor onderdelen van zijn taak of voor het realiseren van doelen van de vereniging
commissies (doen) instellen en de leden ervan benoemen.
10.2 Een commissie kan worden ingesteld om:
a) bestuursbesluiten voor te bereiden of uitvoering aan te geven;
b) standpunten van de vereniging voor te bereiden of uit te werken.
10.3 In een commissie kunnen ook niet NVMz-leden worden benoemd. Zij mogen echter in de
commissie geen meerderheid vormen.
10.4 Een commissie kan geen besluit nemen namens de NVMz of zelfstandig naar buiten treden.
10.5 De opdracht, taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijze, budget en zittingsduur van een
commissie worden geregeld in een instellingsbesluit, dat wordt vastgesteld door het bestuur of de ALV.
10.6 Met de penningmeester worden de kosten verbonden aan de activiteiten van een commissie
afgestemd.
11. Taak, samenstelling en werkwijze van de Raad van Advies (RvA)
11.1 De RvA is een orgaan van NVMz dat het bestuur terzijde staat.
11.2 Een lid van de RvA wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
11.3 De RvA of een of meer van zijn leden kan/kunnen het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies
dienen.
11.4 Een lid van de RvA kan door het bestuur worden gevraagd deel te nemen aan de voorbereiding of
uitvoering van verenigingsactiviteiten of aan het werk van een commissie.
11.5 Leden van de RvA worden benoemd en ontslagen door het bestuur op voordracht van de RvA. Het
bestuur kan geen leden benoemen of ontslaan zonder deze voordracht.
11.6 Tot lid van de Raad van Advies kan ieder natuurlijk persoon worden benoemd en deze wordt dan
lid van de vereniging.
11.7 Leden van de RvA hebben een bijzondere positie in het medezeggenschapsveld en specifieke
kwaliteiten op de terreinen publiciteit, recht, financiën, netwerking, communicatie of politiek.
11.8 De RvA kiest uit zijn midden een contactpersoon.
11.9 De contactpersoon zorgt dat de RvA minimaal twee maal per jaar bijeenkomt of zo veel vaker als
nodig is.
11.10 De contactpersoon is aanspreekpunt voor het bestuur voor zaken de RvA betreffende.
11.11 Adviezen van de RvA zijn steeds onderwerp van de eerst volgende gezamenlijke vergadering met
het bestuur.
11.12 De leden van de RvA genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.
12. Vaststelling en wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
12.1 Voorstellen voor wijziging moeten minimaal vier weken voor de ALV schriftelijk
worden ingediend bij het bestuur.
12.2 De ALV beslist over de ingediende wijzigingsvoorstellen.
12.3 Na wijziging worden de statuten en/of het huishoudelijk reglement opnieuw aan
de leden ter beschikking gesteld.